Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Key2Connect

Key2Connect is een feitelijke samenwerking tussen Reinhilde Christis en Maaike Goyens. 
We zijn graag transparant in onze voorwaarden voor onze diensten. Hier vind je de algemene voorwaarden voor vormingen en trainingen die we organiseren.

Inschrijvingen  
Inschrijven doe je via de website of via een mail naar contact@key2connect.be.
Zodra je bevestiging ontvangt ben je definitief ingeschreven waardoor deze algemene voorwaarden gelden.

Herroepingsrecht 
In de wet staat een herroepingsrecht voor consumenten opgenomen bij aankoop van goederen of diensten via het internet. Je bent consument als je een deelnemer bent die geen professional noch bedrijf is.
Schrijf je in voor een opleiding of bijscholing als consument dan heb je tot 14 kalenderdagen na de datum van inschrijving de mogelijkheid om van inschrijving af te zien. Tenzij uiteraard de opleiding of bijscholing reeds binnen deze periode is doorgegaan en/of bijgewoond werd door jou als consument. Dan erken je als consument uitdrukkelijk dat je je herroepingsrecht verliest.
Beslis je te herroepen, dan mag je ons dat uitdrukkelijk laten weten via een mail naar info@key2connect.be, waarvan wij de ontvangst bevestigen.

Betalingsvoorwaarden 
Onze facturen worden opgesteld door Reinhilde Christis via haar onderneming, of door Maaike Goyens via haar onderneming. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van de factuur en op het rekeningnummer vermeld op de factuur, en in elk geval vóór de opleiding of bijscholing zelf.
Heb je een klacht met betrekking tot de factuur, dan mag je deze indienen per schrijven of een mail naar contact@key2connect.be, waarvan de ontvangst door ons bevestigd wordt. Wordt geen protest of klacht ontvangen binnen uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, dan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Klachten na deze datum zijn dan ook niet ontvankelijk.

Laattijdige betaling  
Ontvangen wij geen tijdige betaling, dan ontvang je van ons een herinneringsmail of nemen we persoonlijk contact met je op. Betaal je vervolgens niet binnen een termijn van 5 dagen, dan zijn van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging verschuldigd:
• Intresten van 1 % per begonnen maand, vanaf de dag waarop de achterstal ontstaat tot op de dag van algehele betaling
• Een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het inschrijvingsbedrag en een minimum van 75 €
• Eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zending, innings- & gerechtskosten

Annulatie  
Annuleren als deelnemer
Annulatie & terugstorting van het inschrijvingsbedrag komt met een administratiekost van 15 % van het inschrijvingsbedrag.
Inschrijven kan tot 3 dagen vooraf.
Annulatie is mogelijk tot 10 dagen voor de geplande training.
Word je geconfronteerd met overmacht, dan kan je ons uiteraard persoonlijk contacteren en werken we samen een aangepaste afspraak uit.
Annuleren kan via een e-mail naar contact@key2connect.be, waarvan de ontvangst bevestigd wordt.
Als Key2Connect annuleert
We behouden ons het recht voor om een opleiding niet te laten doorgaan als het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, bij onvoorziene omstandigheden of bij overmacht (bv. ziekte van de trainer). Mogelijk wordt de opleiding dan verschoven naar een nieuwe daum, waarbij je als deelnemer steeds recht hebt om deelname te weigeren op deze nieuwe datum. Dan volgt volledige terugbetaling. Dat is ook het geval als de opleiding niet wordt verschoven naar een andere datum.

Meningsverschillen en conflicten
Mocht er een meningsverschil ontstaan dat niet te maken heeft met laattijdige betaling of annulatie (waarover hierboven reeds afspraken staan), dan willen we steeds constructief met je in dialoog gaan om een oplossing te bereiken.  
In eerste instantie via e-mail of het organiseren van een persoonlijk gesprek. Wordt op deze manier niet tot een oplossing gekomen, dan wordt een bemiddeling opgestart bij een erkend bemiddelaar binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg. De keuze voor deze bemiddelaar wordt steeds in eerste instantie aan de klant gelaten. Zo er tot oproep voor bemiddeling en keuze van bemiddelaar geen reactie dan wel geen keuze door de klant volgt binnen 5 werkdagen na oproep daartoe, kiest Key2Connect een bemiddelaar. Pas indien na minstens 2 sessies, waarvan de kosten door cliënt(en) en Key2Connect gelijk verdeeld worden, geen oplossing wordt bereikt kan een gerechtelijke procedure worden ingeleid. Dat kan natuurlijk ook indien de klant geen bereidheid toont om aan een bemiddeling deel te nemen. Door niet te reageren op een oproep tot keuze van een bemiddelaar in eerste instantie, dan wel ingaan op een uitnodiging tot bemiddeling bij een door Key2Connect gekozen bemiddelaar in tweede instantie, wordt verondersteld dat er geen bereidheid bestaat. Een oproeping in minnelijke schikking wordt niet als gerechtelijke procedure beschouwd.

Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd, en steeds in het Belgisch recht van toepassing.  

Support ~ Inspire ~ Connect

© Copyright 2020 Key2Connect - All Rights Reserved